1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

 

             ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

                           AN ŞCOLAR 2020-2021

 

             
Informaţii utile privind înscrierea la clasa pregătitoare

 

   În anul şcolar 2020 - 2021 se vor înfiinţa 2 clase pregătitoare, cu 56 de locuri, în Corpul B.
Informaţii găsiţi la secretariat între orele 8:00-16:00.

  Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?
      •  Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la 31 august 2020, inclusiv
      •  La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada

            1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării

            psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei

            pregătitoare
      •  Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul 

            educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal
  Care sunt actele necesare înscrierii?

 •        •  Cerere-tip de înscriere
 •        •  Copii dupa actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 •        •  Certificatul de naştere al copilului
 •        •  Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare

 •           pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)
 •        •  Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau
            specifice (acolo unde este cazul).

  Care este calendarul înscrierilor?
         
înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă.

 1. Prima etapa: 4martie - 23 martie 2020
       •  completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare de luni
             până vineri, între orele 08.00 - 16.00

        01 aprilie 2020
          •  Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al
                unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri
                rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

 1. A doua etapa: 22 aprilie - 30 aprilie 2020

      23 aprilie - 30 aprilie 2020

 •      •  Dacă, după prima etapa, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de
               învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea
               urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă

 •      •  Unitaţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi

                 şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

     7 mai 2020

 •      •  Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi
              în clasa pregătitoare.

     08 mai - 15 mai 2020

 •      •  Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor
              copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

  Criterii generale de deparetajare (extras din metodologie)

 • •  a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • •  b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
 • •  c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 • •  d) existenţa unui frate / a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

 

  ♦   Plan de școlarizare clasa pregătitoare 2020-2021

  ♦   Centre de evaluare psihosomatică

  ♦   Circumscripții școlare pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2020

  ♦   Cerere tip pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2020 - ETAPA I

  ♦   OMEC 3277 - Metodologia și calendarul înscrierii în învăţământul primar 2020-2021

  ♦   Vreţi să ne cunoaşteţi?

  ♦   Clasa pregătitoare 2020-2021 - ZIUA PORŢILOR DESCHISE - 25.02.2020